Skanska Rakennuskone Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri

Skanska Rakennuskone Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Skanska Rakennuskone Oy (myöhemmin ”Skanska” tai ”me”)

Hirvitie 5
01900 NURMIJÄRVI

Rekisterin yhteyshenkilö

Risto Makkonen

Hirvitie 5, 01900 NURMIJÄRVI
yritysturvallisuus@skanska.fi

Kuvaus käsittelytoimista

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme meiltä kalustoa vuokranneiden asiakkaidemme (”asiakkaat”), potentiaalisten asiakkaidemme (”markkinointiasiakkaat”) sekä verkkosivustomme (www.skanskakonevuokraus.fi) käyttäjien henkilötietoja. Lisäksi löydät tietoa siitä, miten voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.

Henkilötietojen käsittelyllä viitataan kaikkiin Skanskan tai kumppaniemme henkilötiedoille suorittamiin toimenpiteisiin, kuten keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen.

Rekisterin tietoja käsitellään asiakkaiden ja markkinointiasiakkaiden tietojen hallintaan, vuokraustapahtumiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen. Asiakastietojen käsittely on välttämätöntä vuokrasopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme keräämiämme tietoja myös markkinointitarkoituksiin ja mainonnan räätälöintiin ja kehittämiseen, palautteen keräämiseen sekä Skanskan liiketoiminnan, asiakaspalvelun ja vuokraustoiminnan ja kehittämiseen.

Luomme keräämiemme tietojen avulla profiileita, joiden avulla pyrimme markkinoimaan ja tarjoamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Skanska käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan ja rekisteröidyn välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Oikeutettu etu

Rekisterin tietojen käsittely perustuu Skanskan oikeutettuun etuun kehittää, markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Vuokratun kaluston hallinnointi
 • Skanskan liiketoiminnan, asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä näihin liittyvä profilointi
 • Verkkovierailuiden optimointi sekä räätälöity mainonta

Suostumus

Rekisterin tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sähköinen suoramarkkinointi
 • Luottotietotarkistus
 • Rekisteröidyn kuvaaminen ja kuvamateriaalin (valokuvat, videot, äänitallenteet) käyttö erillisen kuvaussopimuksen määrittämiin käyttötarkoituksiin

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse tai suoramarkkinoinnin osalta markkinointiviesteissä olevan linkin kautta. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää luottotietotarkistusmerkinnän poistamista tiedoistaan.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja yritysten välisissä sopimuksissa / toimeksiannoissa myös sopimuskumppanin edustajalta.

Verkkosivuilla käytetään evästeitä ja evästeiden kaltaisia tekniikoita erilaisten tietojen keräämiseen. Osa näistä tiedoista katsotaan henkilötiedoksi ja henkilötietojen keräämistä tapahtuu siten myös verkkosivujen / evästeiden välityksellä.

Lisätietoa verkkosivuilla käytetyistä evästeistä löytyy sivulta https://skanskakonevuokraus.fi/sivuston-kayttoehdot/ kohdasta ”Evästeet”.

Markkinointitarkoituksiin ja/tai asiakaspalautteilla kerättävien tietojen antaminen ei ole pakollista ja rekisteröity voi antaa vain haluamansa tiedot.
Rekisteröityjen ryhmät
• Markkinointiasiakkaat
• Asiakkaat (vuokrasopimus voimassa tai aiempi vuokraustapahtuma)
• Verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen ryhmät

Henkilötiedolla viitataan tietoon, joka on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä rekisteröityyn yksilönä. Se voi olla nimi, kuva, henkilötunnus, yhteystieto, rekisteröityminen kilpailuun tai uutiskirjeen tilaus, tehty tuotehaku- tai valinta, käyttäytymishistoria verkkosivuilla, IP-osoite jne.

Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimi
 • Henkilötunnus (Yksityisasiakkailta) tai Y-tunnus (Yritykset ja toiminimet)
 • Yhteystiedot
 • Luottotietojen tarkastusmerkintä
 • Kiinnostuksen kohteet (haetut kohteet, muut toiveet)
 • Asiakkuushistoria
 • Uutiskirjeen ja/tai julkaisujen tilaustiedot sekä niihin ja muuhun viestintäämme reagoimista koskevat tiedot
 • Skanska Rakennuskoneen sähköisten palveluiden käyttäjätunnus- ja salasanatieto
 • Suostumuksen perusteella tallennettu kuvamateriaali (valokuvat, videot, äänitallenteet)
 • Verkkovierailuiden aikana syntyneet evästeet sekä IP-osoite ja verkkosivustomme käyttöä koskevat tiedot
 • Muut rekisteröidyn itse Skanskalle toimittamat tiedot

Voimme myös yhdistää edellä mainittuja keräämiämme tietoja tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjä käyttötarkoituksia varten, kuten mainonnan räätälöimiseksi.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin palveluntarjoajien kanssa.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille teknisten alustojen tukea ja ylläpitoa, asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä markkinointitoimien suorittamista varten.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja siirretään säännöllisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle:

 • Intiaan kalustovuokrausjärjestelmän teknisen alustan ylläpidon toteuttamiseksi.
 • Yhdysvaltoihin verkkosivuvierailuihin liittyvien kävijätietojen analysointiratkaisun sekä ratkaisun ja tuen- ja ylläpidon toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirrosta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin palveluntarjoajien kanssa. Siirrot perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallilausekkeisiin.

Muilta kuin edellä mainituin osin, rekisterin tietojen säilytyspaikka on EU- ja ETA-alue.

Rekisteröidyn oikeudet

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti henkilörekisterin rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää mitään rekisteröidyn oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää. mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta tiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointi- tai oikeutettuun etuun perustuviin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Tietoturva

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään niin pitkään, kuin vuokrasopimus on voimassa.

Markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja säilytetään niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia.

Kuvamateriaalin säilytysaika on 5 v. kuvausajankohdasta.