logo

Skanska Rakennuskone Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri

Skanska Rakennuskone Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Skanska Rakennuskone Oy (”Skanska”)
Hirvitie 5
01900 NURMIJÄRVI

Rekisterin yhteyshenkilö

Risto Makkonen
Hirvitie 5, 01900 NURMIJÄRVI
yritysturvallisuus@skanska.fi

Kuvaus käsittelytoimista

Rekisterin tietoja kerätään potentiaalisten asiakkaiden tai jo vuokranneiden asiakkaiden tietojen hallintaan, markkinointitarkoituksiin sekä sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Oikeutettu etu

Rekisterin tietojen käsittely perustuu Skanskan oikeutettuun etuun markkinoida tuotteitaan ja kehittää palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi

Suostumus

Rekisterin tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sähköisen markkinointimateriaalin toimittaminen (markkinointiasiakkaat)
 • Luottotietojen tarkistus

Henkilötietojen lähteet

Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään mutta yritysten välisissä sopimuksissa / toimeksiannoissa myös sopimuskumppanin edustajalta.

Asiakkaiden tietojen kerääminen on välttämätöntä Skanskan sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi. Markkinointitarkoituksiin ja asiakaspalautteisiin kerättävien tietojen antaminen ei ole rekisteröidylle pakollista.

Rekisteröityjen ryhmät

 • Potentiaalisten asiakkaat
 • Nykyiset asiakkaat (joilla vuokrasopimus voimassa)

Henkilötietojen ryhmät

Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimi
 • Henkilötunnus (*Yksityisasiakkailta) / Y-tunnus (*Yritykset ja toiminimet)
 • Yhteystiedot
 • Luottotietomerkintä
 • Asiakashistoria

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille asiakastyytyväisyyden mittaamista sekä markkinointitoimien suorittamista varten.

Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja siirretään säännöllisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella käsiteltäväksi:

 • Intiaan kalustovuokrausjärjestelmän teknisen alustan ylläpitämiseksi. Siirto perustuu palveluntarjoajan kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat tietoa ja yhteistiedot tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle tai haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen yritysturvallisuus@skanska.fi.

Tietoturva

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään niin pitkään, kuin vuokrasopimus on voimassa. Markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja säilytetään niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia. Asiakaspalautteita säilytetään tunnistettavassa muodossa niin pitkään kuin on yksittäistapauksessa tarpeen. Yksittäisten palautteiden säilytysaika määräytyy mahdollisten jatkotoimien ja palautteen tyypin perusteella, Palautteista poistetaan henkilötiedot, kun ne eivät ole enää tarpeen