Skanska Rakennuskone Oy:s datasäkerhetspolicy för kundregister

Register

Skanska Rakennuskone Oy:s kundregister

Registeransvarig

Skanska Rakennuskone Oy (”Skanska”)
Hirvitie 5
01900 NURMIJÄRVI

Registrets kontaktperson

Risto Makkonen
Hirvitie 5, 01900 NURMIJÄRVI
yritysturvallisuus@skanska.fi

Beskrivning av behandlingsåtgärder

Uppgifterna i registret samlas in för behandling av data för potentiella kunder eller kunder som hyrt tidigare, i marknadsföringssyfte samt för att uppfylla avtalsförpliktelser.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Den registeransvarige använder informationen i kundregistret:

 • För att uppfylla Skanskas avtalsförpliktelser
 • För att förverkliga Skanskas legitima intressen
 • För att fullgöra Skanskas rättsliga skyldigheter
 • Baserat på den registrerades samtycke

Berättigat intresse

Behandling av registrets uppgifter grundar sig på Skanskas berättigade intresse att marknadsföra sina produkter och utveckla sina tjänster, för följande behandlingsåtgärder:

 • Insamling av kundrespons
 • Hantering av kundrelationen och relaterad marknadsföring

Samtycke

Behandling av uppgifter i registret grundar sig på ett separat samtycke till följande behandlingsåtgärder:

 • Leverans av elektroniskt marknadsföringsmaterial (marknadsföringskunder)
 • Kreditupplysning

Källor till personuppgifter

Uppgifterna samlas huvudsakligen in från de registrerade själva, men i avtal/uppdrag mellan företag även från avtalspartnerns representant.

Insamling av kunduppgifter är nödvändig för att Skanskas avtalsförpliktelser ska kunna fullgöras. Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla information som samlas in i marknadsföringssyfte och kundrespons för den registrerade.

Grupper av registrerade

 • Potentiella kunder
 • Nuvarande kunder (med giltigt hyresavtal)

Gruppering av personuppgifter

Skanska lagrar följande personuppgifter om den registrerade:

 • Efternamn och förnamn
 • Personbeteckning (*av privatkunder) / Företags-ID (*Företag och firmor)
 • Kontaktuppgifter
 • Kreditanteckningar
 • Kundhistorik

Mottagare eller grupper av mottagare av personuppgifter

Vid överföring och överlämnande av uppgifter följer vi lagar, förordningar och myndighetsanvisningar. Uppgifterna överförs till tredje part för att mäta kundnöjdhet och vidta marknadsföringsaktiviteter. Överföring, överlämnande och behandling har avtalats genom vederbörliga avtal.

Överföring och överlämnande av personuppgifter till utlandet

Personuppgifter överförs regelbundet för behandling utanför EU och EES:

 • till Indien för att upprätthålla materieluthyrningssystemets tekniska plattform. Överföringen grundar sig på ett avtal med tjänsteleverantören.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 • att veta att hens uppgifter samlas in och behandlas och användningsändamålet för uppgifterna
 • att veta vilka uppgifter som insamlats om hen och hur länge de lagras
 • att få korrigera felaktiga uppgifter
 • att få sina uppgifter raderade om hen så önskar, det vill säga rätten att bli bortglömd om en grund för behandling av personuppgifter saknas
 • att begränsa behandling av sina uppgifter för särskilda ändamål
 • att överföra uppgifter från ett register till ett annat, beroende på vad som är tillämpligt
 • att få veta om dataintrång mot den registeransvarige om detta utgör en hög risk för hens fri- och rättigheter
 • att kräva ersättning för skada som åsamkats hen genom dataintrånget
 • att lämna in ett klagomål om behandling av personuppgifter till dataskyddsmyndigheterna.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha information och kontaktuppgifter för den registeransvarige eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post till adressen yritysturvallisuus@skanska.fi.

Dataskydd

Registret är datorbaserat. Manuellt material lagras i en säker och åtkomstskyddad lokal.

Data som lagras i elektronisk form skyddas av brandväggar, användarnamn, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder.

Användarrättigheter till uppgifter har definierats och begränsats. Förstörande av data sköts vederbörligt och omsorgsfullt.

Lagringstider för personuppgifter

Skanska behåller personuppgifter i enlighet med lagen.

Uppgifterna kommer endast att lagras så länge som är nödvändigt eller angivet för de behandlingssyften som anges i vår datasäkerhetspolicy. I princip lagras uppgifterna så länge hyresavtalet gäller. Den information som behövs för att skicka marknadsföringsmeddelanden lagras så länge som den registrerade prenumererar på vårt nyhetsbrev eller annan elektronisk direktmarknadsföring. Kundrespons lagras i ett igenkännbart format så länge som det är nödvändigt för enskilda fall. Lagringstiden för individuell respons bestäms på basis av eventuella fortsatta åtgärder och typen av respons; personuppgifter avlägsnas från respons när de inte längre behövs